Súkromná materská škola Vilôčka - NÁŠ TÍM

 
 
   NÁŠ TÍM


Vážení rodičia,

radi by sme Vám predstavili pani učiteľky, ktoré sa s láskou starajú o všetky potreby našich detičiek.

 
Uvedomujeme si, že krátky text a fotografia ani zďaleka neodzrkadľujú skutočné schopnosti a osobnosť človeka. Preto Vás spolu s detičkami srdečne pozývame na návštevu, pri ktorej nás budete môcť spoznať osobne. Jarmila Kanászová

riaditeľka


 


Pani riaditeľka v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky pôsobí tridsať rokov, z toho sedem v riadiacej pozícii. Aktívne sa venuje metodickej činnosti v oblasti hudobnej výchovy. Ovláda hru na niekoľkých hudobných nástrojoch. Svojou prítomnosťou v súkromnom školstve sa snaží naplniť svoje vízie o kvalitnom a dobre fungujúcom školstve, ktoré sa snúbi s láskavým a empatickým prístupom k našim najmenším. Každé dieťatko je jedinečné a výnimočné. Úlohou dobrého pedagóga je objaviť tieto skryté dary a s láskou ich rozvíjať. Momentálne svoju pedagogickú činnosť vykonáva v triede Medvedíkov.
Veronika Ženčuchová
triedna učiteľka v triede Sovičiek

 

Veronika ukončila Pedagogickú sociálnu akadémiu v Prešove a následne na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove absolvovala vzdelanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika a neskôr v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Cenné skúsenosti nadobudla na viacerých pozíciách v predškolských zariadeniach a pri práci s detičkami. 
Zameriava sa na rozvíjanie ich osobností po sociálno-emocionálnej stránke s využitím vhodných výchovno-vzdelávacích aktivít primeraných veku a individuálnym osobnostiam detí. Učí detičky základom dôvery, spolupráce a empatie s cieľom podporovať ich komplexný rozvoj prostredníctvom interaktívnych a zážitkových metód. 
 

Veronika Grešová
učiteľka v triede Sovičiek


Úspešne absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prvý stupeň vysokej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika, druhý stupeň v odbore predškolská pedagogika. Teoretické vedomosti získané v škole aplikovala do praxe počas pôsobení v materských školách počas štúdia. Veronika sa venuje 2-3 ročným detičkám, ktorým sa snaží cez kreatívne a pohybové aktivity vyčariť úsmev na tvári, radosť v očiach a chuť napredovať. Deti sa snaží viesť k pozitívnemu vnímaniu prírody a zvieratiek. Drobcom sa snaží vštepovať správne základy hygienických návykov a tiež dbá o upevňovanie pozitívnych priateľských vzťahov v detskom kolektíve.
Veronika je priateľská a rýchlo si dokáže vybudovať pozitívny vzťah k drobčekom. Je tvorivá, ústretová a empatická, čo je dôležité a potrebné k správnej a úspešnej výchove detí.


Nikola Ihnatková

učiteľka v triede Medvedíkov
 

Po úspešnom absolvovaní štúdia v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda pracovala ako učiteľka v materskej škole a popri práci  sa venovala opatrovaniu deti, napríklad aj v  detskom kútiku. Je mamičkou dvoch deti a venovanie sa deťom je jej  veľmi blízke. Je úžasné pozorovať ako sa formou hry v rámci pobytu v materskej škole detičky naučia množstvo nových  vedomosti a v neposlednom rade aj  riešenia konfliktov s rovesníkmi. Pani učiteľka Nikola svoju prácu vníma ako poslanie a venuje sa jej s plným nasadením. Jej cieľom je, aby sa každé dieťa do škôlky tešilo s vedomím, že ho tam čakajú stále nové zážitky a dobrodružstvá. Keď je šťastné dieťa je šťastný aj rodič a naopak.Henrieta Vargová
triedna učiteľka v triede Líštičiek


Henrieta počas svojej dlhoročnej praxe pôsobila vo viacerých predškolských zariadeniach, kde pri výchove a vzdelávaní využívala svoju kreativitu a hlavne láskavý prístup k deťom. Je skúseným pedagógom, ktorý rešpektuje individuálne potreby detí s cieľom rozvoja ich osobnosti. V triede, ktorej práve pôsobí, vyvážene rozvíja všetky oblasti - psychomotorickú, kognitívnu, emocionálnu, sociálnu i morálnu tak, aby deti pripravila nielen na základnú školu, ale predovšetkým na úspešný život v kolektíve a spoločnosti.


Miroslava Dudinská

učiteľka v triede Líštičiek
  

Absolvovala štúdium v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Od vtedy pracuje ako učiteľka v materských školách. Vyznačuje sa pracovitosťou a spoľahlivosťou. Je ochotná vždy hľadať cestu na vyriešenie  aj zložitej situácie. Do nášho výchovno-vzdelávacieho plánu vnáša prvky Montessori učenia. Sústreďuje sa najmä na rozvoj kreativity, fantázie a motoriky hravou formou. K deťom sa snaží od prvého momentu pristupovať citlivo a nežne. Tak si získava ich dôveru a vytvára prostredie blízke tomu rodinnému, kde majú detičky pocit bezpečia.


Zuzana Palenčárová
triedna učiteľka v triede Veveričiek

 

Po úspešnom absolvovaní štúdia v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda získala niekoľkoročnú prax v súkromnom predškolskom zariadení zameranom na prvky Montessori výchovy. Svoje vzdelanie rozšírila o absolvovanie kurzu anglického jazyka.
Zuzka si zakladá najmä na zodpovednosti, profesionalite, precíznosti a ľudskom prístupe. S deťmi rada tvorí, kreslí, spieva a pri práci s nimi využíva získané vedomosti z Montessori pedagogiky. Snaží sa tiež u drobcov stimulovať komunikačné schopnosti a spontánne vyjadrovanie v anglickom jazyku. Využíva pritom nie len rôzne hrové formy, ale aj didaktické pomôcky a pracovné listy. Dôležité sú pre ňu najmä spokojnosť, priestor pre sebarealizáciu a pohodlie dieťaťa, ktoré sa snaží podnecovať príjemným a hravým prístupom v krásnom prostredí našej Vilôčky.
 

Martina Demková
triedna učiteľka v triede Medvedíkov

 

 

Po ukončení
Strednej súkromnej odbornej školy, Bukovecká 17 v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo bola presvedčená, že chce pracovať ako učiteľka v materskej škole. Podľa Martinky sa človek učiteľom musí narodiť a presne preto si nevie predstaviť inú prácu ako prácu s deťmi. Popri svojej práci sa venuje aj vysokoškolskému štúdiu v odbore Špeciálna pedagogika. Najdôležitejšia je pre ňu pri práci s deťmi ľudskosť a dobrá nálada, bez ktorej by sa s deťmi pracovalo ťažko. Jej snahou je nielen odovzdávať deťom vedomosti, ale aj rozvíjať ich spolupatričnosť  a zároveň láskavým a hravým prístupom vytvárať priateľskú atmosféru.


Beáta Domonkošová
učiteľka v triede Veveričiek

 

Beáta je matkou dvoch detí a aj z vlastnej skúsenosti vie, že každé dieťa je jedinečná bytosť, ktorá si zaslúži individuálny prístup. Snaží sa pochopiť unikátnosť osobnosti každého dieťaťa a pomôcť mu naplniť jeho potenciál. Verí, že rozvoj dieťaťa nie je priamočiary. Každé z nich má svoje silné aj slabé stránky a priestor, kde mu ako učiteľka pomôže prekročiť svoj tieň. Za svoju prioritu si stanovila, aby sa každé dieťa do škôlky tešilo s vedomím, že ho tam čakajú stále nové zážitky a dobrodružstvá. Snaží sa podporovať u detí kreativitu, tvorivosť a jedinečnosť, vytvárať harmonické prostredie, v ktorom deti cítia, že sú prijímané s láskou, presne také aké sú. Pri svojej práci využíva vedomosti z mnohých kurzov a odborných seminárov, zameraných na rast osobnosti, jej individuálny vývoj a podporu využitia plného potenciálu. Venuje sa spoločenskému tancu, rada tvorí rukami i hlavou. 


Agáta Vojtková

asistent učiteľa 
  

Agáta je absolventkou strednej pedagogickej školy v Košiciach, v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Nadobudnuté vedomosti s radosťou a úsmevom aplikuje v praxi. Ďalšie skúsenosti nadobudla aj s vlastnými potomkami, keďže úspešne zvláda aj úlohu mamy. Zakladá si na citlivom a láskavom prístupe k deťom. S trpezlivosťou a prirodzenou empatiou pristupuje k ich individuálnym potrebám. Hravou formou ich vedie k samostatnosti. Snaží sa v detskom kolektíve pozitívne rozvíjať sociálne vzťahy.
 

Daniela Rozkošová

školský psychológ
 

Daniela ukončila štúdium psychológie na Prešovskej univerzite. Po štúdiu viedli  jej kroky do praxe, ktorej sa venuje už 10 rokov. Jej oblasťou pôsobenia je školská a poradenská psychológia. Ako školská psychologička si obľúbila prácu s deťmi a dospievajúcimi, ktoré  uplatnila aj v pôsobení v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Nadobudnuté skúsenosti rada uplatní práve s našimi detičkami vo Vilôčke. Jej víziou je rozvíjať samostatnosť, spoluprácu, grafomotoriku, ale aj empatiu a kreativitu. Ponúka možnosť orientačnej diagnostiky. Každé dieťa je jedinečné a má predpoklady na rozvoj svojich silných, ale aj slabých stránok. S detičkami pracuje individuálne, ale aj skupinovo. V rámci podpory a možnosti konzultácie je tu pre odborný personál aj zákonných zástupcov. Svoju úlohu vidí v posilňovaní a zachovávaní psychického zdravia detí a ich harmonickom vývoji v podmienkach našej materskej školy.


 

Mária Mrázová

asistent učiteľa
 

Majka absolvovala na strednej škole odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a v súčasnosti si dopĺňa vzdelanie formou bakalárskeho štúdia. Študuje v poslednom ročníku predškolskú a elementárnu pedagogiku. Skúsenosti nadobudla počas súvislej pedagogickej praxe v materských školách. Jej cieľom ako pedagóga je spoznať každé dieťa, pretože dieťa je podľa nej ako list v knihe, ak ho neprečíta, nikdy sa nedozvie, čo sa v ňom skrýva.Annamária Kram

školský špeciálny pedagóg
 

Annamária vyštudovala špeciálnu pedagogiku v odboroch etopédia a psychopédia na Prešovskej univerzite v Prešove na katedre špeciálnej pedagogiky. V rámci štúdia vytvorila program rozvíjania čitateľskej kompetencie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počas štúdia bola pedagogickým praktikantom v špeciálnych zariadeniach ako špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala kurz slovenského posunkového jazyka- 2.modul v rozmedzí 96 hodín. V rámci samoštúdia sa vedomostne rozvíja cez edukačné workshopy, webináre a školenia. Je aktívnym dobrovoľníkom v rámci špeciálnych olympiád. Ovláda základy terapie ABA. K deťom pristupuje s láskou, pokorou a rešpektom. Pri práci sa snaží prispôsobovať potrebám dieťaťa a zariadenia. Verí, že každé dieťa je jedinečná čistá bytosť, ktorá vyžaduje záujem, lásku, úctu a správne vedenie. 

Alžbeta Kovácsová
učiteľka 


Pani učiteľka Betka absolvovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Celý svoj profesijný život venovala detičkám v materských školách. Nie je pre ňu problém zaspievať, zahrať, zacvičiť, či inak kreatívne zabaviť detičky s cieľom rozvíjať ich všestranné schopnosti, ale najmä dosiahnuť ich spokojnosť s pobytom v materskej škole.

Martina Czölderová
učiteľka 


Po úspešnom absolvovaní Strednej pedagogickej školy v Levoči v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa rozhodla rozšíriť svoje poznatky v oblasti predškolskej pedagogiky na pedagogickej fakulte Inštitútu Juraja Páleša v Levoči v odbore predškolská a elementárna pedagogika kde ukončila prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Pri práci s deťmi využíva poznatky z oblasti Montessori pedagogiky získané praxou v predchádzajúcich predškolských zariadeniach a absolvovaním Montessori kurzov. 
Prácu s deťmi obohacuje spevom a hrou na klavíri,ktorej štúdium úspešne absolvovala na základnej umeleckej škole. Medzi prednosti jej práce s deťmi patrí láskavý prístup, zodpovednosť flexibilita a tvorivosť. Podporuje kreativitu a rozvoj kognitívných schopnosti detí. Kladie dôraz na bezpečnosť a v kruhu deti vytvára prostredie blízke tomu rodinnému, kde deťom nesmie chýbať pocit istoty, bezpečia a vzájomnej úcty. Rada sa zúčastňuje rôznych konferencií a rozširuje si tak vedomosti a poznatky v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.


Monika Novysedlák
učiteľka 


Monika je absolventkou Katolíckej strednej pedagogickej školy v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.  Je zodpovedná, komunikatívna,  tvorivá, trpezlivá, nápaditá, nápomocná. Od útleho veku sa venuje folklóru – spevu aj tancu. S folklórom oboznamovala dospelých i deti v materských školách vo forme krúžkov. Hravou formou deťom predstavuje ľudové zvyky a tradície, s tradičné remeslá, oblečenie a piesne. Zároveň absolvovala aj Základnú umeleckú školu v odbore klavír, no okrem tohto hudobného nástroja ovláda aj veľa iných.  
 

Slavomíra Chovanová
učiteľka 


Po úspešnom absolvovaní štúdia v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda  sa rozhodla zamerať svoju energiu na získanie cenných skúseností v praxi.  Tie naberala v štátnej ale aj v súkromnej materskej škole so zameraním na bilingválnu edukáciu v anglickom jazyku s prvkami Montessori výchovy. Svoje praktické skúsenosti neustále obohacuje o poznatky z kurzov  a odborných konferencií. 
Slávka je zodpovedná, tvorivá a pripravená interakciou medzi ňou a deťmi neustále rozvíjať ich schopnosti a možnosti. Svoje povolanie berie ako poslanie a koníček, práca ju napĺňa a baví. Deti a ich vnímanie sveta sú pre ňu veľkou inšpiráciou pre vlastný rozvoj.  

 


  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en