Súkromná materská škola Vilôčka - NÁŠ TÍM

 
 
   NÁŠ TÍM


Vážení rodičia,

radi by sme Vám predstavili pani učiteľky, ktoré sa s láskou starajú o všetky potreby našich detičiek.

 
Uvedomujeme si, že krátky text a fotografia ani zďaleka neodzrkadľujú skutočné schopnosti a osobnosť človeka. Preto Vás spolu s detičkami srdečne pozývame na návštevu, pri ktorej nás budete môcť spoznať osobne. Jarmila Kanászová

riaditeľka


 


Pani riaditeľka v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky pôsobí tridsať rokov, z toho sedem v riadiacej pozícii. Aktívne sa venuje metodickej činnosti v oblasti hudobnej výchovy. Ovláda hru na niekoľkých hudobných nástrojoch. Svojou prítomnosťou v súkromnom školstve sa snaží naplniť svoje vízie o kvalitnom a dobre fungujúcom školstve, ktoré sa snúbi s láskavým a empatickým prístupom k našim najmenším. Každé dieťatko je jedinečné a výnimočné. Úlohou dobrého pedagóga je objaviť tieto skryté dary a s láskou ich rozvíjať. Momentálne svoju pedagogickú činnosť vykonáva v triede Medvedíkov.Dominika Eliašová
triedna učiteľka v triede Medvedíkov

  

Študovala na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii EBG v Humennom, odbor - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Jej kroky pokračovali v štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde počas praxe na Vysokej škole v rôznych základných a materských školách zistila, že práca s deťmi je pre ňu prínosom nielen v profesionálnej, ale aj v osobnej oblasti.  Pri práci s deťmi kladie dôraz predovšetkým na bezpečnosť, láskavý prístup, tvorivosť a kreativitu detí. V praxi sa riadi myšlienkou: “Deti by mali žiť vo svete krásy, hier, rozprávok, hudby, kreslenia, fantázie, kreativity”.


Lenka Lukáčová
učiteľka v triede Medvedíkov

 

Lenka študovala učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a odbor sociálno-výchovného pracovníka. Cenné skúsenosti nadobudla na viacerých pozíciách v predškolských zariadeniach a pri práci s detičkami. 
Zameriava sa na rozvíjanie ich osobností po sociálno-emocionálnej stránke s využitím vhodných výchovno-vzdelávacích aktivít primeraných veku a individuálnym osobnostiam detí. Učí detičky základom dôvery, spolupráce a empatie s cieľom podporovať ich komplexný rozvoj prostredníctvom interaktívnych a zážitkových metód. 
 

Diana Dučayová
triedna učiteľka v triede Veveričiek


Diana úspešne ukončila štúdium Predprimárnej a primárnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa zároveň venovala dobrovoľníctvu, opatrovaniu detičiek a absolvovala i viacero kurzov zameraných na priamu prácu s deťmi. Deti sa snaží viesť k pozitívnemu vnímaniu prírody a zvieratiek. Drobcom sa snaží vštepovať správne základy hygienických návykov a tiež dbá o upevňovanie pozitívnych priateľských vzťahov v detskom kolektíve.
V práci s deťmi prostredníctvom prirodzenej hry kreatívne prepája učenie s detskou zvedavosťou a túžbou po poznaní. Medzi prednosti jej práce patrí láskavý prístup, tvorivosť, zodpovednosť, empatia a flexibilita. Pocit bezpečia, istoty a vzájomného rešpektu, ktorý vytvára svojim dvom synom doma, ponúka aj našej škôlke. Rada sa vzdeláva, prijíma výzvy a naberá nové skúsenosti.

 

Adela Smetanová
triedna učiteľka v triede Líštičiek


V  oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky pôsobí 27 rokov, z toho päť rokov pôsobila ako riaditeľka materskej školy. Okrem pedagogického vzdelania úspešne absolvovala zdravotnícke vzdelanie, študijný odbor všeobecná sestra, ktoré využíva hlavne v Škole v prírode.  Jej prednosťou je komunikatívnosť, empatia, pozitívny vzťah k športu a láska k prírode. Má skúsenosti s prácou s deťmi od 2 do 6 rokov. Dlhoročná prax ju naučila riešiť nečakané situácie, flexibilne reagovať, organizovať činnosti, citlivo a individuálne pracovať s deťmi. Rešpektuje osobnosť každého dieťaťa, jeho slobodu a individuálny vývin, podporuje talent a rozvoj každého dieťaťa podľa jeho danosti. Pod jej vedením sa dieťa môže hrať, učiť, maľovať, tvoriť, tancovať, spievať, športovať. Rada sa inšpiruje novými trendmi. Pri práci s deťmi uprednostňuje zážitkové učenie, bádateľské aktivity, priamu skúsenosť detí. V praxi sa riadi heslom: „ Pomôž mi, aby som to urobil sám“.


Natália Štofanová
učiteľka v triede Líštičiek

 

Natália je absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta,  odbor Predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. V rámci programu Erasmus študovala na Karlovej univerzite v Prahe, kde absolvovala prax v predškolských zariadeniach, ktoré využívali inovatívne formy a metódy vzdelávania detí. Tieto praktické skúsenosti by rada aplikovala aj vo Vilôčke. Jej silnou stránkou je práca s informačno-komunikačnými technológiami, ktoré sú základom moderného vzdelávania. Zakladá najmä na zodpovednosti, profesionalite, precíznosti a ľudskom prístupe. S deťmi rada tvorí, kreslí, spieva a pri práci s nimi využíva získané vedomosti z Montessori pedagogiky. Snaží sa tiež u drobcov stimulovať komunikačné schopnosti a spontánne vyjadrovanie v anglickom jazyku. Využíva pritom nie len rôzne hrové formy, ale aj didaktické pomôcky a pracovné listy. Dôležité sú pre ňu najmä spokojnosť, priestor pre sebarealizáciu a pohodlie dieťaťa, ktoré sa snaží podnecovať príjemným a hravým prístupom v krásnom prostredí našej Vilôčky.


Beáta Domonkošová
asistent učiteľa

 

Beáta je matkou dvoch detí a aj z vlastnej skúsenosti vie, že každé dieťa je jedinečná bytosť, ktorá si zaslúži individuálny prístup. Snaží sa pochopiť unikátnosť osobnosti každého dieťaťa a pomôcť mu naplniť jeho potenciál. Verí, že rozvoj dieťaťa nie je priamočiary. Každé z nich má svoje silné aj slabé stránky a priestor, kde mu ako učiteľka pomôže prekročiť svoj tieň. Za svoju prioritu si stanovila, aby sa každé dieťa do škôlky tešilo s vedomím, že ho tam čakajú stále nové zážitky a dobrodružstvá. Snaží sa podporovať u detí kreativitu, tvorivosť a jedinečnosť, vytvárať harmonické prostredie, v ktorom deti cítia, že sú prijímané s láskou, presne také aké sú. Pri svojej práci využíva vedomosti z mnohých kurzov a odborných seminárov, zameraných na rast osobnosti, jej individuálny vývoj a podporu využitia plného potenciálu. Venuje sa spoločenskému tancu, rada tvorí rukami i hlavou. 

  

Martina Demková
triedna učiteľka v triede Sovičiek

 
 

Po ukončení
Strednej súkromnej odbornej školy, Bukovecká 17 v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo bola presvedčená, že chce pracovať ako učiteľka v materskej škole. Podľa Martinky sa človek učiteľom musí narodiť a presne preto si nevie predstaviť inú prácu ako prácu s deťmi. Popri svojej práci sa venuje aj vysokoškolskému štúdiu v odbore Špeciálna pedagogika. Najdôležitejšia je pre ňu pri práci s deťmi ľudskosť a dobrá nálada, bez ktorej by sa s deťmi pracovalo ťažko. Jej snahou je nielen odovzdávať deťom vedomosti, ale aj rozvíjať ich spolupatričnosť  a zároveň láskavým a hravým prístupom vytvárať priateľskú atmosféru.


Beáta Rudová
asistent učiteľa 

  

Beáta je absolventkou strednej odbornej školy v Košiciach, v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Nadobudnuté vedomosti s radosťou a úsmevom aplikuje v praxi. Ďalšie skúsenosti nadobudla aj s vlastnými potomkami, keďže úspešne zvláda aj úlohu mamy. Zakladá si na citlivom a láskavom prístupe k deťom. S trpezlivosťou a prirodzenou empatiou pristupuje k ich individuálnym potrebám. Hravou formou ich vedie k samostatnosti. Snaží sa v detskom kolektíve pozitívne rozvíjať sociálne vzťahy.
 

Daniela Rozkošová

školský psychológ

 

Daniela ukončila štúdium psychológie na Prešovskej univerzite. Po štúdiu viedli  jej kroky do praxe, ktorej sa venuje už 10 rokov. Jej oblasťou pôsobenia je školská a poradenská psychológia. Ako školská psychologička si obľúbila prácu s deťmi a dospievajúcimi, ktoré  uplatnila aj v pôsobení v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Nadobudnuté skúsenosti rada uplatní práve s našimi detičkami vo Vilôčke. Jej víziou je rozvíjať samostatnosť, spoluprácu, grafomotoriku, ale aj empatiu a kreativitu. Ponúka možnosť orientačnej diagnostiky. Každé dieťa je jedinečné a má predpoklady na rozvoj svojich silných, ale aj slabých stránok. S detičkami pracuje individuálne, ale aj skupinovo. V rámci podpory a možnosti konzultácie je tu pre odborný personál aj zákonných zástupcov. Svoju úlohu vidí v posilňovaní a zachovávaní psychického zdravia detí a ich harmonickom vývoji v podmienkach našej materskej školy.

 

Annamária Kram

školský špeciálny pedagóg

 

Annamária vyštudovala špeciálnu pedagogiku v odboroch etopédia a psychopédia na Prešovskej univerzite v Prešove na katedre špeciálnej pedagogiky. V rámci štúdia vytvorila program rozvíjania čitateľskej kompetencie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počas štúdia bola pedagogickým praktikantom v špeciálnych zariadeniach ako špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala kurz slovenského posunkového jazyka- 2.modul v rozmedzí 96 hodín. V rámci samoštúdia sa vedomostne rozvíja cez edukačné workshopy, webináre a školenia. Je aktívnym dobrovoľníkom v rámci špeciálnych olympiád. Ovláda základy terapie ABA. K deťom pristupuje s láskou, pokorou a rešpektom. Pri práci sa snaží prispôsobovať potrebám dieťaťa a zariadenia. Verí, že každé dieťa je jedinečná čistá bytosť, ktorá vyžaduje záujem, lásku, úctu a správne vedenie. 

Lenka Jecková
učiteľka 


Je matkou troch deti, pri ktorých  počas ich výchovy pochopila, že učiteľstvo a vychovávateľstvo je tá správna cesta, po ktorej chce kráčať. Zakladá si hlavne na emóciách a pocitoch, pretože pokladá za najdôležitejšie, aby sa deti v tomto veku cítili milované a aby im aspoň z časti nahrádzala ich mamku, ktorá im počas pobytu v materskej škole neraz tak chýba. Chápe, že každé dieťa je iné a vyžaduje si inakší prístup. Vo voľnom čase popri čase venovanom rodine rada tvorí, a tiež píše literatúru venovanú mladšiemu školskému veku.


Martina Czölderová
učiteľka 


Po úspešnom absolvovaní Strednej pedagogickej školy v Levoči v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa rozhodla rozšíriť svoje poznatky v oblasti predškolskej pedagogiky na pedagogickej fakulte Inštitútu Juraja Páleša v Levoči v odbore predškolská a elementárna pedagogika kde ukončila prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Pri práci s deťmi využíva poznatky z oblasti Montessori pedagogiky získané praxou v predchádzajúcich predškolských zariadeniach a absolvovaním Montessori kurzov. 
Prácu s deťmi obohacuje spevom a hrou na klavíri,ktorej štúdium úspešne absolvovala na základnej umeleckej škole. Medzi prednosti jej práce s deťmi patrí láskavý prístup, zodpovednosť flexibilita a tvorivosť. Podporuje kreativitu a rozvoj kognitívných schopnosti detí. Kladie dôraz na bezpečnosť a v kruhu deti vytvára prostredie blízke tomu rodinnému, kde deťom nesmie chýbať pocit istoty, bezpečia a vzájomnej úcty. Rada sa zúčastňuje rôznych konferencií a rozširuje si tak vedomosti a poznatky v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.


Monika Novysedlák
učiteľka 


Monika je absolventkou Katolíckej strednej pedagogickej školy v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.  Je zodpovedná, komunikatívna,  tvorivá, trpezlivá, nápaditá, nápomocná. Od útleho veku sa venuje folklóru – spevu aj tancu. S folklórom oboznamovala dospelých i deti v materských školách vo forme krúžkov. Hravou formou deťom predstavuje ľudové zvyky a tradície, s tradičné remeslá, oblečenie a piesne. Zároveň absolvovala aj Základnú umeleckú školu v odbore klavír, no okrem tohto hudobného nástroja ovláda aj veľa iných.  
 


 


  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en