Súkromná materská škola Vilôčka - NÁŠ TÍM

 
 
   NÁŠ TÍM


Vážení rodičia,

radi by sme Vám predstavili pani učiteľky, ktoré sa s láskou starajú o všetky potreby našich detičiek.

 
Uvedomujeme si, že krátky text a fotografia ani zďaleka neodzrkadľujú skutočné schopnosti a osobnosť človeka. Preto Vás spolu s detičkami srdečne pozývame na návštevu, pri ktorej nás budete môcť spoznať osobne. Katarína Lukáčová

riaditeľka


 


Pani riaditeľka má dlhoročnú prax v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky, keď viac než 15 rokov pôsobila ako učiteľka v košických materských školách a následne 20 rokov ako riaditeľka jednej z najlepších štátnych materských škôl v Košiciach. Za svoju prácu získala množstvo ocenení na mestskej i celoštátnej úrovni a realizovala veľký počet úspešných projektov. Do Vilôčky prestúpila s víziou vytvorenia ešte kvalitnejšej a renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá komplexne podriaďuje všetky aktivity optimálnemu rozvoju, vzdelávaniu a výchove detí.
Okrem riaditeľskej pozície je však i erudovaným pedagógom, ktorý vedie deti k získaniu a upevňovaniu ich kompetencií vo všetkých aspektoch. Vlastným príkladom do práce školy vnáša odbornosť, ľudskosť, iniciatívnosť a tvorivé myslenie. Všetky jej zámery, ciele a aktivity sledujú jediný a najdôležitejší cieľ - všestranný a harmonický rozvoj osobností detičiek.

Pani riaditeľka je zároveň aj učiteľkou v triede Veveričiek.


Veronika Zorská
triedna učiteľka v triede Medvedíkov

 

Veronika ukončila Pedagogickú sociálnu akadémiu v Prešove a následne na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove absolvovala vzdelanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika a neskôr v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Cenné skúsenosti nadobudla na viacerých pozíciách v predškolských zariadeniach a pri práci s detičkami. 
Zameriava sa na rozvíjanie ich osobností po sociálno-emocionálnej stránke s využitím vhodných výchovno-vzdelávacích aktivít primeraných veku a individuálnym osobnostiam detí. Učí detičky základom dôvery, spolupráce a empatie s cieľom podporovať ich komplexný rozvoj prostredníctvom interaktívnych a zážitkových metód. 
 

Veronika Grešová
učiteľka v triede Medvedíkov


Úspešne absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prvý stupeň vysokej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika, druhý stupeň v odbore predškolská pedagogika. Teoretické vedomosti získané v škole aplikovala do praxe počas pôsobení v materských školách počas štúdia. Veronika sa venuje 2-3 ročným detičkám, ktorým sa snaží cez kreatívne a pohybové aktivity vyčariť úsmev na tvári, radosť v očiach a chuť napredovať. Deti sa snaží viesť k pozitívnemu vnímaniu prírody a zvieratiek. Drobcom sa snaží vštepovať správne základy hygienických návykov a tiež dbá o upevňovanie pozitívnych priateľských vzťahov v detskom kolektíve.
Veronika je priateľská a rýchlo si dokáže vybudovať pozitívny vzťah k drobčekom. Je tvorivá, ústretová a empatická, čo je dôležité a potrebné k správnej a úspešnej výchove detí.

Valéria Ričaniová
učiteľka v triede Medvedíkov

 


Na Katolíckej strednej škole Sv. Cyrila a Metoda v Košiciach absolvovala vzdelanie v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Valéria sa primárne venuje naším Medvedíkom. Pri činnostiach uprednostňuje láskavý a uvoľnený prístup. Pri osvojovaní prvých skúseností s hygienickými a sociálnymi návykmi motivuje detičky pomocou hier a spevu. Jej prioritou je, aby bolo získavanie vedomostí pre našich drobcov vždy zábavou. 

Martina Czölderová
triedna učiteľka v triede Veveričiek


Po úspešnom absolvovaní Strednej pedagogickej školy v Levoči v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa rozhodla rozšíriť svoje poznatky v oblasti predškolskej pedagogiky na pedagogickej fakulte Inštitútu Juraja Páleša v Levoči v odbore predškolská a elementárna pedagogika kde ukončila prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Pri práci s deťmi využíva poznatky z oblasti Montessori pedagogiky získané praxou v predchádzajúcich predškolských zariadeniach a absolvovaním Montessori kurzov. 
Prácu s deťmi obohacuje spevom a hrou na klavíri,ktorej štúdium úspešne absolvovala na základnej umeleckej škole. Medzi prednosti jej práce s deťmi patrí láskavý prístup, zodpovednosť flexibilita a tvorivosť. Podporuje kreativitu a rozvoj kognitívných schopnosti detí. Kladie dôraz na bezpečnosť a v kruhu deti vytvára prostredie blízke tomu rodinnému, kde deťom nesmie chýbať pocit istoty, bezpečia a vzájomnej úcty. Rada sa zúčastňuje rôznych konferencií a rozširuje si tak vedomosti a poznatky v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.


Monika Vojteková
učiteľka v triede Veveričiek


Monika je absolventkou Katolíckej strednej pedagogickej školy v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.  Je zodpovedná, komunikatívna,  tvorivá, trpezlivá, nápaditá, nápomocná. Od útleho veku sa venuje folklóru – spevu aj tancu. S folklórom oboznamovala dospelých i deti v materských školách vo forme krúžkov. Hravou formou deťom predstavuje ľudové zvyky a tradície, s tradičné remeslá, oblečenie a piesne. Zároveň absolvovala aj Základnú umeleckú školu v odbore klavír, no okrem tohto hudobného nástroja ovláda aj veľa iných. 
 

Zuzana Palenčárová
triedna učiteľka v triede Líštičiek

 

Po úspešnom absolvovaní štúdia v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda získala niekoľkoročnú prax v súkromnom predškolskom zariadení zameranom na prvky Montessori výchovy. Svoje vzdelanie rozšírila o absolvovanie kurzu anglického jazyka.
Zuzka si zakladá najmä na zodpovednosti, profesionalite, precíznosti a ľudskom prístupe. S deťmi rada tvorí, kreslí, spieva a pri práci s nimi využíva získané vedomosti z Montessori pedagogiky. Snaží sa tiež u drobcov stimulovať komunikačné schopnosti a spontánne vyjadrovanie v anglickom jazyku. Využíva pritom nie len rôzne hrové formy, ale aj didaktické pomôcky a pracovné listy. Dôležité sú pre ňu najmä spokojnosť, priestor pre sebarealizáciu a pohodlie dieťaťa, ktoré sa snaží podnecovať príjemným a hravým prístupom v krásnom postredí našej Vilôčky.


Slavomíra Chovanová
učiteľka v triede Líštičiek


Po úspešnom absolvovaní štúdia v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda  sa rozhodla zamerať svoju energiu na získanie cenných skúseností v praxi.  Tie naberala v štátnej ale aj v súkromnej materskej škole so zameraním na bilingválnu edukáciu v anglickom jazyku s prvkami Montessori výchovy. Svoje praktické skúsenosti neustále obohacuje o poznatky z kurzov  a odborných konferencií. 
Slávka je zodpovedná, tvorivá a pripravená interakciou medzi ňou a deťmi neustále rozvíjať ich schopnosti a možnosti. Svoje povolanie berie ako poslanie a koníček, práca ju napĺňa a baví. Deti a ich vnímanie sveta sú pre ňu veľkou inšpiráciou pre vlastný rozvoj.  Júlia Sivá

triedna učiteľka v triede Sovičiek
 

Magisterské štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky úspešne absolvovala na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Niekoľko rokov pracovala ako vychovávateľka a učiteľka detičiek rôznych vekových kategórii v súkromných predškolských zariadeniach. Má prax ako triedna učiteľka v materskej škole, kde získala skúsenosti s Montessori pedagogikou. Opakovane sa zúčastňovala na odborných seminároch zameraných na pedagogickú tvorivosť učiteliek materských škôl. Absolvovala odborný kurz Anglického jazyka.  
Julka sa venuje naším Sovičkám. Do nášho výchovno-vzdelávacieho plánu vnáša prvky Montessori učenia. S detičkami konverzuje v slovenčine a v maďarčine. Sústreďuje sa najmä na rozvoj kreativity, fantázie a motoriky hravou formou. K deťom sa snaží od prvého momentu pristupovať citlivo a nežne. Tak si získava ich dôveru a vytvára prostredie blízke tomu rodinnému, kde majú detičky pocit bezpečia.


Henrieta Vargová
učiteľka v triede Sovičiek


Henrieta počas svojej dlhoročnej praxe pôsobila vo viacerých predškolských zariadeniach, kde pri výchove a vzdelávaní využívala svoju kreativitu a hlavne láskavý prístup k deťom. Je skúseným pedagógom, ktorý rešpektuje individuálne potreby detí s cieľom rozvoja ich osobnosti. V triede Sovičiek vyvážene rozvíja všetky oblasti - psychomotorickú, kognitívnu, emocionálnu, sociálnu i morálnu tak, aby deti pripravila nielen na základnú školu, ale predovšetkým na úspešný život v kolektíve a spoločnosti.


Lucia Nemergutová
učiteľka v triede Sovičiek


Po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok získala magisterský titul v odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých na  Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prax nadobudla pôsobením v štátnych predškolských zariadeniach. Pôsobila v Krízovom stredisku Starej Ľubovni, kde využila svoje vedomosti z odboru Špeciálna pedagogika. Vďaka svojím opakovaným pobytom vo Veľkej Británii s detičkami aktívne komunikuje v anglickom jazyku.
Lucke je blízka tvorivá činnosť s detičkami. Je učiteľkou našej triedy Sovičiek. Absolvovala viacero odborných seminárov zameraných na pedagogickú tvorivosť učiteliek materských škôl. S drobcami si rada zarecituje riekanky v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Je spoluautorkou nášho nového výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý využíva projektové vyučovanie, autorektívne pomôcky a prvky Montessori učenia.


 
  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en