Súkromná materská škola Vilôčka - KRÚŽOK Lampášik

 
 
KRÚŽOK ĽUDOVEJ HUDBY LAMPÁŠIK
 

Občianske združenie Pod lampášikom organizuje Krúžok ľudového tanca "Lampášik" pre deti od 3 do 6 rokov. Hudobno-pohybová príprava  v útlom veku  dokáže  ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne jeho pohybové schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť a pod. Ľudové umenie je priam predurčené rozvíjať tieto vlastnosti, pričom sa deti naučia chápať krásu našich slovenských tradícií.

Deti a ich hravosť, bezprostredné správanie, pohybová zdatnosť nám dávajú príležitosť tieto predpoklady  zdokonaliť  prostredníctvom ľudových hier a pásiem.

Prínos tanca:

·         Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie

·         Povzbudzuje dobré držanie tela v každom veku

·         Spája športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu

·         Je umeleckým, emocionálnym alebo erotickým vyjadrením myšlienok

·         Posiľňuje telo a poskytuje radosť zo života

·         Cibrí spoločenské správanie

·         Je to jedna z mála aktivít, ktorej sa môže venovať muž aj žena

·         (zdroj: wikipedia)

 

Výraz folklór vznikol spojením anglických slov  folk (ľud, národ) a lore (vedomosti, znalosti). Pôvodný význam slova – „to, čo ľud vie“. Pojmom folklór sa súhrnne označujú ľudové piesne, hudba, tance, slovesnosť, hry a dramatické útvary, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu formou priamej komunikácie.

Ľudový tanec bolo pohybovo-hudobné umenie predovšetkým vidieckeho obyvateľstva, ako aj tanečné prejavy prebraté z iných kultúrnych a etnických prostredí, prispôsobené miestnym podmienkam. Označujeme ním druh tanca, na ktorom sa autorsky rozhodujúcim spôsobom podieľali anonymní tvorcovia, ktorí ho formovali, preberali, uchovávali a pretvárali tradovaním z generácie na generáciu. Ľudový tanec je jav synkretický, jeho hlavnými zložkami sú pohyb, hudba a pieseň, vedľajšími rôzne obsahové a výtvarné zložky, ktoré ho spájajú s ďalšími prejavmi ľudovej kultúry (obyčajmi, etiketou, hrami, ľudovým divadlom, odevom a podobne). Ľudové tance sa vyskytujú na celom území Slovenska. Niektoré typy tanca sú rozšírené všeobecne, u iných sa výskyt viaže na konkrétnu väčšiu či menšiu oblasť, lokalitu, sociálnu či vekovú skupinu alebo etnikum.

Hudobný podklad ľudových tancov na Slovensku je spravidla vokálno-inštrumentálny. Tanečné piesne vznikli v úzkej väzbe s tancami. Majú:

a) piesňovú podobu pri spievaných tancoch (chorovody, dievocké a ženské kolesové tance);

b) formu rozkazovačiek alebo predspevov;

c) inštrumentalizovanú, hudobnými nástrojmi pretvorenú, variovanú a ozdobenú formu. Inštrumentálna hudba, ktorá tvorí melodicko-rytmický podklad väčšiny ľudových tancov, existovala vo forme sólových inštrumentov alebo ensemblovej hudby.

Pri ľudovom tanci je dôležitá tanečno-hudobná väzba. Môže byť pevná, vo vzťahu k tancu a tanečníkom relatívne nemenná (napríklad figurálne tance s pevnou formou), alebo variabilná a na jej utváraní sa môže zúčastniť tanečník (improvizované krútivé tance). Zberom, vedeckým výskumom, dokumentáciou a odbornou interpretáciou tanečnej folklórnej tradície sa zaoberá etnochoreológia.

 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en